Civil pályázat 2010

Civil pályázat 2010

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs2010 program civil keretére

A 2010. évben rendelkezésre álló nyílt pályázati keret összege: 100 (száz) millió forint (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási keretéből).

A benyújtott pályázatokról a Civil Kuratórium javaslata alapján a Kulturális Bizottság véleményezését követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

Általános cél: Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében azon kulturális programok, civil kezdeményezések támogatása, amelyek Pécsett kerülnek megrendezésre és a helyi társadalom aktív közreműködésével erősítik a helyi identitást és a közösségformálást, valamint előmozdítják a közösségi terek kulturális funkcióval való megtöltését.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a gyermekek és az ifjúsági korosztály (max. 25. év) számára, illetve részvételével megvalósuló programok, továbbá az olyan gyermek és ifjúsági programok, amelyek célja a kreatív gondolkodás, a megfigyelő és improvizációs képességek fejlesztése
 • fogyatékkal élőkkel kapcsolatos programok
 • a köztereken, és közösségi terekben, utcán, szabadtéren megvalósítható, továbbá az üresen álló, funkciójukat vesztett tereket kihasználó produkciók, alkotások és programok (amelyek nem megszokott kulturális helyszíneken valósulnak meg)
 • a helyi társadalom kulturális közegében hiánypótlónak minősülő, valamint szociálisan, vagy más okból hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket is megszólító programok és előadások, a különbözőség megismerésére és elfogadására létrehozott programok, egészségkultúrát közvetítő programok
 • az országos vagy nemzetközi jelentőségű, illetve országos vagy nemzetközi kihatással rendelkező rendezvények, programok, amennyiben ezek megrendezésére Pécsett kerül sor
 • együttműködésben megvalósuló programok
 • nagyobb önrészt biztosító pályázók

A benyújtott pályázatban szereplő programoknak illeszkedniük kell „A Határtalan Város” című pécsi pályázat szellemiségéhez.

Pályázatot nyújthatnak be:

Pécsi székhellyel rendelkező és legalább egy éve Pécsen működő alapítványok, egyesületek (társadalmi szervezetek). (A bírósági bejegyzés tényét igazolni kell.)

Jogi kizáró okok

 • Nem pályázhat az a szervezet, amelynek lejárt és átütemezéssel nem rendezett köztartozása van.
 • Nem pályázhat az a szervezet, amely nem rendelkezik olyan bankszámlával, ahonnan a pályázati összeg – nem szabályos felhasználás esetén – azonnali beszedési megbízással részben/egészben visszakövetelhető.
 • Nem fogadjuk be olyan szervezet pályázati kérelmét, amely nem ad azonnali beszedési jogot biztosítékként.
 • Nem fogadjuk be olyan szervezet pályázati kérelmét, amely csőd- vagy felszámolási eljárás, ill. végelszámolás alatt áll.
 • Az elnyert pályázati összeg folyósításának feltétele, hogy a hatósági engedélyekhez kötött tevékenységekhez a pályázó rendelkezzen a szükséges engedélyekkel.
 • Nem kaphat támogatást olyan pályázat, amely a Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa program 2010. évi programsora elemként támogatásban részesül.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Támogatási Szabályzata értelmében

 • az elszámolási kötelezettség nem teljesítésétől számított két éven belül támogatás nem adható annak a pályázónak, aki a korábban az Önkormányzattal megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette
 • az elszámolási kötelezettség nem teljesítésétől számított öt éven belül támogatás nem adható annak a pályázónak, aki a korábban az Önkormányzattal megkötött támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeget – annak fel nem használása vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén - hatvan napon belül nem fizette vissza, vagy hatvan napon belül a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre.

Pályázati feltételek

 • a projekt 2010. január 1. és 2010. december 31. kerül megvalósításra (a 2010. évi már támogatásban részesülő programsor ismert és elérhető a www.pecs2010.hu honlapon, kérjük a pályázat benyújtásakor a már meghatározott helyszínek és időpontok figyelembevételét),
 • a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a programmal kapcsolatos összes kommunikációs feladatot a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végzi,
  1. évben az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs2010 program keretén belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hungarofest Kht, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Pécs2010 Nonprofit Kft. pályázatán támogatást kapott projektek esetében a pályázónak mellékelnie szükséges a projekt támogatásával kapcsolatos támogatás elszámolásáról szóló, a kiíró által kibocsátott igazolást,
 • a pályázó vállalja, hogy helyszíni bejárás keretében lehetővé teszi a monitorozáshoz szükséges információk beszerzését.

A támogatás formái és feltételei

Három kategóriában lehet benyújtani pályázatot:

I. Kis Projektek: 50 000 és 300 000 Forint közötti támogatást igénylő pályázatok

Ezek kis helyi közösségek alapvetően helyi, lakóközösségi programjainak szervezésére beadott pályázatai, amelyek célja a helyi közösségi értékek bemutatása és a közösségformálás, a helyi közösségi terek használatával.

II. Nagy Projektek: 300 000 és 3 000 000 Forint közötti támogatást igénylő pályázatok

 • Nagyobb, városi vagy városrészi és/vagy több napos, vagy többszöri alkalommal megrendezésre kerülő rendezvények támogatása, amelyeknek része a helyi értékek bemutatása épp úgy, mint a más közösségek értékeinek a helyi társadalommal történő megismertetése. Közösségek közötti kapcsolatok építése, esetleg hálózat építése prioritást élvez.
 • A hosszútávon a közösségi kulturális célokat előmozdító eszközök beszerzése, amelyek hosszú távon alkalmassá teszik a közösségi tereket közösségi részvételen alapuló kulturális programok megvalósítására.

III. Konzorciális, együttműködésben megvalósuló Projektek: 3 000 000 Forint és 10 000 000 Forint közötti támogatást igénylő pályázatok

 • Nagyobb, regionális hatókörű vagy határon átnyúló és/vagy több napos, vagy többszöri alkalommal megrendezésre kerülő rendezvények támogatása, amelyeknek része a helyi értékek bemutatása épp úgy, mint a más közösségek értékeinek a helyi társadalommal történő megismertetése. Közösségek közötti hosszú távú kapcsolatok építése, esetleg hálózat építése prioritást élvez.
 • A hosszútávon a közösségi kulturális célokat előmozdító eszközök beszerzése, amelyek hosszú távon alkalmassá teszik a közösségi tereket regionális, vagy határokon átnyúló közösségi részvételen alapuló kulturális programok megvalósítására. Ezek a projektek a legalább három szervezetből álló konzorciumok által megvalósítandó projektek. Itt minden projektpartnernek érdemi funkciót kell igazolnia és az önrészből is ki kell vennie a részét.

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek hatása egyértelműen túl nyúlik a 2010-es éven és hosszú távú kulturális közösségi projekteket megalapozó tevékenységet vagy eszközbeszerzést irányozzák elő.

A támogatás mértéke indokolt esetben a 100%-ot is elérheti.

Előnyt élveznek az önerőt készpénzben biztosító szervezetek.

Az önerő biztosítása természetben is lehetséges, azonban itt szükséges az elszámolható költségek részletezése.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő végleges juttatás.

Ha a projekt támogatása kisebb az értékelést követően a pályázatban igényelt összeghez képest, a pályázatot benyújtó a szerződéskötéskor benyújtja a módosított – csökkentett támogatási összeget tartalmazó – költségvetést a Pécs2010 Nonprofit Kft-nek. Ha a pályázó nem vállalja a csökkentett támogatás mellett a projekt megvalósítását, a támogatás ismét megítélésre kerül a már benyújtott, de támogatást nem vagy csak az igényelt összeghez képest részben elnyert pályázatok között.

A támogatás ütemezése: A támogatás folyósítása két szakaszban történik. A támogatás első részlete (80%) legkorábban a Pécs2010 Nonprofit Kft-vel való szerződéskötés után két héttel utalható. A támogatás további folyósítása (20%), utólag, a program lezárása és a tételes elszámolás után történik, abban az esetben, ha a pályázó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfelelt.

Pályázatban elszámolható költségek:

 • tiszteletdíj, honorárium,
 • járulékok,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • biztosítási költség (nem őrzés-védelem)
 • csoportos étkeztetés,
 • terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • fény- és hangtechnikai, audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • szolgáltatás, műsor vásárlása,
 • marketingköltségek (pl.: szórólap, prospektus, plakát),
 • eszközbeszerzés - külön részletes indoklást igényel és csak és kizárólag a megvalósítani tervezett projekt kulturális funkciójával kapcsolatban számolható el.
 • Eszközbeszerzés esetében az eszköz értéke nem haladhatja meg a projekt értékének 30%-át vagy maximum az 1 000 000 Ft összeghatárt.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a Pécs2010 Nonprofit Kft. dönt a támogatási szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának menete

A pályázatok beadásának határideje 2009. szeptember 15. 14.00 óra. A pályázatok elbírálásának határideje október 31.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Pécs2010 Nonprofit Kft-ben átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázókkal kötött szerződések a pályázati téma vonatkozásában nem módosíthatóak. A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket – amennyiben az a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek között történik – a Pécs2010 Nonprofit Kft. engedélyezheti. Más irányú jogcímmódosítás nem engedélyezhető. A szerződésben szereplő pályázati cél megvalósításának határidejét a Pécs2010 Nonprofit Kft. kérelemre módosíthatja. A módosított időpont 2010. december 31. napját nem haladhatja meg.

A döntési folyamat

A Pécs2010 Nonprofit Kft. a beérkező pályázatokat nyilvántartásba veszi és a Civil Kuratórium rendelkezésére bocsátja.

A pályázat formai okok miatt elutasításra kerül, ha a pályázó

 • a határidő letelte után adta be,
 • nem az előírt példányszámban adta be,
 • nem az előírt módon állította össze,
 • nem cégszerűen írta alá,
 • nem töltötte ki az űrlapok kötelező rovatait,
 • elektronikus formában nem küldte el a kitöltött Pályázati Adatlapot.

A döntésről a Pécs2010 Nonprofit Kft. írásban értesíti a pályázót. Valamennyi benyújtott pályázat rövid leírását közzé tesszük a honlapon.

A pályázat benyújtása

A 2010. évre vonatkozó pályázatokat a Pécs2010 Nonprofit Kft. kizárólag a www.pecs2010.hu honlapon letölthető adatlapon fogadja be.

A pályázati adatlap 2009. július 13-tól 2009. szeptember 15-ig lesz elérhető a www.pecs2010.hu honlapon.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. szeptember 15. 14.00 óra

Kérjük elektronikus formában a program@pecs2010.hu e-mail címre eljuttatni a pályázati adatlapot és a program részletes leírását (ld 3. pontban megjelölt dokumentum).

Az alábbi dokumentumokat kérjük postai úton vagy személyesen a programot benyújtó (szervezet hivatalos képviselőjének) aláírásával ellátva, vonatkozó mellékletekkel együtt két példányban (1 eredeti + 1 másolat) szíveskedjen eljuttatni a Pécs2010 Nonprofit Kft-hez:

 • Pályázati adatlap
 • Bírósági bejegyzés másolata a pályázat benyújtó esetében a pécsi székhely igazolását illetően.
 • A program részletes leírása (.doc kiterjesztésű MS word fájl, lásd.: 1.sz melléklet)
 • A program művészeti koncepciója (.doc kiterjesztésű MS Word fájl, lásd.: 2.sz melléklet). Csak a konzorciális és a nagy projektek esetében (II. és III. kategória) kötelező.
 • A program részletes kommunikációs terve (.doc kiterjesztésű MS Word fájl, lásd.: 3.sz melléklet) Csak a konzorciális és a nagy projekteknél szükséges (II. és III. kategória).
 • 2008-ban a Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hungarofest. Kht, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Pécs2010 Nonprofit Kft. pályázatán támogatást kapott projektek esetében a pályázónak mellékelnie szükséges a projekt támogatásával kapcsolatos támogatás elszámolásáról szóló, a kiíró által kibocsátott igazolást. (opcionális az elektronikus benyújtás)
 • Szöveges bemutatása a III. Konzorciális, együttműködésben megvalósuló Projektek esetében, hogy minden projektpartner érdemi funkciót lát el és az önrészhez is hozzájárul.
 • Eszközbeszerzéshez igényelt támogatás esetén külön részletes indoklást kell benyújtani arra tekintettel, hogy az eszköz csak és kizárólag a megvalósítani tervezett projekt kulturális funkciója ellátása érdekében kerül beszerzésre és kizárólag a projekt kulturális célja érdekében kerül felhasználásra.
 • Pályázó nyilatkozata a tekintetben, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása a pályázat benyújtásakor (VPOP, APEH, Önkormányzat vonatkozásában). A köztartozás mentességet igazoló hatósági dokumentumokat a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, hogy lehetőség szerint a pályázat teljes anyagát digitális adathordozón (CD,DVD) mellékelje az eredeti pályázati anyaghoz.

A pályázati dokumentáció benyújtásának címe:

Pécs2010 Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. A borítékra kérjük, írja rá: Civil Pályázat Pécs2010

Csak a hiánytalanul beküldött anyagok kerülnek feldolgozásra, hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes, ezért kérjük, hogy az adatlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján töltse ki.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzze a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

Dr. Páva Zsolt (polgármester)